Cashback & Shopping Points

  • 5% Cashback Deal* Сега 5% наместо 2% Cashback Валиден од 15.4.2024 до 31.12.2024
  • * Со Cashback Deal, ги откупувате вашите Shopping Points и ви се припишува повеќе Cashback. За да го направите тоа, мора да имате доволно Shopping Points на вашата сметка на myWorld, кои ќе бидат откупени во myWorld за Cashback Deal.Потоа, вашите Shopping Points автоматски ќе се одземат од вашата сметка на myWorld.

  • ПРИФАЌА
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Контакт

Опис


БИЛБО ЛОГИСТИК е компанија која се бави со логистичка поддршка на пратки во земјата како и надвор од неа на сите континенти. Со својата долгогодишна пракса и искуство од областа на логистика на пратки може да ви гарантираме професионална услуга за поволни цени и сето тоа во најбрз можен рок
Логистички услуги прилагодени на вашите потреби
-Дали е ова прв пат да увезете или извезете стока во Македонија?
-Дали сте овозник или извозник кој е премногу зафатен за самостојно управување со логистиката?
-Дали сакате да ги насочите вашите логистички процеси?
BILBO LOGISTICS обезбедува прилагодена логистичка услуга за мали и средни претпријатија. Нашиот бизнис е независно македонска сопственост и е формиран како директен резултат на побарувачката на купувачи - нашите клиенти бараат помош за царинските дозволи и увоз на документација која е поврзана со увоз и извоз на стоки во Македонија. Ние го олеснуваме притисокот што го создаваат обврските.
Дознајте повеќе за целиот спектар на услуги што ги нудиме - одиме подалеку од основните опции што се нудат.
Ние сме вашиот царински посредник и шпедитер; можеме да ги ревидираме и подобриме вашите системи; можеме да ве научиме како да увезеш во Македонија. Ние можеме да управуваме со царинењето и да се грижиме за следење на контејнерите. Ние можеме да ви помогнеме околу условите за испорака, да ги пронајдете вистинските меѓународни товарни компании за вашиот авионски и поморски товарен транспорт .
Ќе ви помогнеме да постигнете нови ефикасности и да го отстраните стресот.
Зошто да го одберете BILBO Logistic? Нашиот клучен оперативен персонал помина многу години работејќи во управувањето со логистиката и синџирот на снабдување, вклучувајќи и следење на контејнери. Ние сме вашиот царински посредник, шпедитер и повеќе при увоз и извоз .
Зошто да не изберете нас за ваш деловен партнер?
Ние сме:
Посветени на градење долготрајни односи
Многу различни патишта, една дестинација
Поставување на индустриски стандард
Посветен на раст на вашиот бизнис
---------- ---- ---------
ИНФОРМАЦИИ
Ние постојано ги следиме владините прописи за тоа како да увезуваме во Македонија и ќе бидете сигурни дека сте добро информирани за какви било промени. Ние, исто така, држиме чекор со меѓународните барања за превоз, вклучувајќи авионски товарен и поморски товарен транспорт. Плус ние можеме да ви помогнеме да го разберете и најкомплексниот превоз , услови за испорака или царинење.
ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО
Без разлика дали увезуваате или извезувате во Македонија или во странство, ние ќе ви заштедиме време и пари. Всушност, парите што ќе ги потрошите ќе бидат вратени во ефикасноста што ќе ја постигнете кога ќе соработувате со нас.
Одлична услуга
Ние сме многу горди што поставивме нови стандарди во услугата на купувачи. Користете не некогаш и ќе разберете зошто ние сме царински брокер, шпедитер и логистички специјалист по избор за толку многу клиенти, вклучувајќи и товарни компании.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logistics Services Tailored to Your Needs
Is this your first time importing goods into Macedonia?
Are you an established importer or exporter who is too busy to manage the logistics on your own?
Would you like to streamline your logistics processes?
BILBO LOGISTICS provides a customized logistics service to small- to medium-sized businesses. Our business is independently Macedonian owned and was established as a direct result of client demand – our clients seek our assistance to navigate their way through the customs clearances and importing documentation that is associated with importing goods into Macedonia. We alleviate the pressure.
Find out more about the full range of services we offer – we go way beyond the basic options generally offered.
We are your customs broker and freight forwarder; we can audit and improve your systems; we can teach you how to import to Macedonia. We can manage your customs clearance and take care of container tracking. We can help you to make sense of shipping terms, find the right international freight companies for your air freight and sea freight, and interpret a complicated freight quote.
We can do a little for you or we can do the lot; but whatever we do, we will help you to achieve new efficiencies and take away the stress.
We are here to help make importing goods into Macedonia and abroad as simple as possible.
Why choose BILBO Logistics? Our key operational staff have spent many years working in logistics and supply chain management, including container tracking. We are your customs broker, freight forwarder and more when importing to Macedonia.
Why Choose Us?
Committed to building long-lasting relationships
Many different roads, one destination
Setting the industry standard
Committed to the growth of your business
---------- ---- ---------
INFORMED AND IN TOUCH
We constantly monitor the government regulations for how to import to Macedonia and ensure you are well informed of any changes. We also keep up with the international freight requirements, including air freight and sea freight. Plus we can help you to understand the most complex freight quote, shipping terms or customs clearance.
COST EFFECTIVE AND TIME EFFICIENT
Whether you are shipping to Macedonia or abroad, we will save you time and money. In fact, the money you outlay will be returned in the efficiencies you achieve when you partner with us.
EXCELLENT SERVICE
We are very proud to have set new standards in customer service. Use us once and you’ll understand why we are the customs broker, freight forwarder and logistics specialist of choice for so many clients including freight companies.
ONE-STOP SHOP
BILBO Logistics can manage everything for you – we are experts in transport options, outsourcing, SME consultation and freight audits, and we always customise what we do to suit our clients’ needs to a tee.
Contact BILBO Logistics to find out how we can help.
Importing to Macedonia and other countries really is a breeze with BILBO Logistics.

Не можете да ја најдете вашата нарачка од BILBO LOGISTIK?

* Во зависност од производите кои биле консумирани кај Трговските партнери, може да има варијации во конкретната исплата на маржите за провизија. Затоа не се гарантира точноста на податоците на оваа веб страница.