LUX, zariadenie sociálnych služieb

Cashback & Shopping Points

  • 2,5% Cashback + 8% Za tvoj nákup
  • Akceptuje
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Kontakt

Popis

Sociálna služba pre cieľovú skupinu:

    DSS pre deti a mládež
    DSS pre seniorov
    Zariadenie podporovaného bývania
    Špecializované zariadenie

DSS pre seniorov

Od 1.1.2009 nezisková organizácia LUX rozšírila svoju činnosť o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých (nad 18 rokov), ktorí sú odkázaní na pomoc a odbornú starostlivosť inej fyzickej osoby, s kapacitou 20 klientov. Vekový priemer klientov je 45 rokov.
Sociálnu službu poskytujeme ambulantnou (dennou) alebo pobytovou formou. V zariadení okrem odborných činností poskytujeme pre všetkých klientov stravovanie a klientom, ktorým poskytujeme sociálnu službu pobytovou formou aj ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne. V súčasnosti zabezpečujeme pre svojich klientov odborné činnosti v oblasti sociálnej, zdravotnej, rehabilitačnej, výchovnej a pracovno-terapeutickej, kde upevňujeme a rozvíjame ich návyky a zručnosti. Najviac osvedčenou metódou pri práci s klientmi sa stala arteterapia a muzikoterapia.
V januári 2011 nezisková organizácia rozšírila činnosť pre klientov v špecializovanom zariadení s kapacitou 15 miest. Sociálna služba pobytovou formou sa poskytuje cieľovej skupine fyzických osôb, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie, schizofrénia. Tieto špecifické ochorenia vyžadujú starostlivosť, ktorou dokážeme pozitívne ovplyvniť každodennosť klientov a eliminovať pocity závislosti na iných. Našim cieľom je postupne zlepšovať kvalitu každodennej starostlivosti aj o túto špecifickú skupinu seniorov.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje:

a)pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
b)sociálne poradenstvo,
c)ošetrovateľská starostlivosť,
d)ubytovanie,
e)stravovanie,
f)upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

zabezpečuje

a)pracovnú terapiu,
b)záujmovú činnosť.

Bývanie je zabezpečené v dvojposteľových izbách s polohovateľnými posteľami, účelovým nábytkom. Klienti môžu využívať spoločenské miestnosti, vonkajší exteriér s bezbariérovým prístupom.

Medzi ďalšie činnosti, metódy, techniky a postupy sme zaradili:

sociálnu rehabilitáciu,
rehabilitačnú činnosť individuálne podľa potreby,
socio-edukatívne aktivity,
každodenné prechádzky v prírode,
organizovanie výletov spojené s rekreačnou činnosťou,
tréningy pamäte pre klientov s demenciou a Alzheimerovou chorobou,
ergoterapia, muzikoterapia,
nácvikové metódy na zachovanie mentálnych schopností,
kaderníčka, pedikúra,
účasť na sv. omši.

Pre aktivizáciu tejto cieľovej skupiny je dôležité využívať okrem farmakologickej liečby aj netradičné formy práce, ktoré podnecujú a motivujú chorých seniorov k aktívnemu starnutiu a zároveň k stimulácii ešte fungujúcich zmyslov.

Nemôžete nájsť svoj nákup u LUX, zariadenie sociálnych služieb?

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.