Psiha Centar

Cashback & Shopping Points

 • 1,5% Cashback + 8% Na iznos tvoje kupovine
 • PRIHVATA SE
  Scan & Go
  myWorld Card
  B2B

Kontakt

Opis

Psihološke usluge

 • Psihološko savetovanje

Savetovanje je jedan od oblika psihološke pomoći. Podrazumeva rad na konkretnim problemima koji stvaraju poteškoće u svakodnevnom funkcionisanju kao što su učenje, motivacija, međuljudski odnosi, komunikacija, porodični sukobi, vaspitanje dece, emocionalni problemi, intezivan stres, preterana briga, anksiozni i depresivni simptomi,..itd. Može biti i samo informativnog karaktera ali ne ulkjučuje davanje gotovih saveta, već klijent uz razgovor sa savetnikom, njegovu analizu, procenu i predloge samostalno donosi odluke koje su za njega relevantne. Najčešće traje kraće- od svega par seansi do desetak susreta. Razgovor traje 60 minuta. >> cena • PsihoterapijaPsihoterapija se smatra složenijim oblikom psihološke pomoći jer po potrebi uključuje i dublju analizu i resruktuiranje ličnosti i ponašanja. Može po potrebi trajati vrlo dugo i obuhvatati rad sa težim psihičkim problemima i poremećajima (npr. anksiozni i depresivni poremećaji, opsesivno-kompulsivi poremećaj-OKP, posttraumatski stresni poremećaj- PTSP, rane traume, strah od smrti ili bolesti,..); bavi se analizom životnog scenarija, promenama “ranih odluka”, traganjem za smislom egzistencije, životnim ciljevima,..itd. Psihotrapija se primenjuje i kod ljudi koji nemaju nekih određenih problema već žele da rade na svom psihičkom razvoju, razvoju ličnih potencijala, znanja i veština- samorealizaciji, kreativnosti,itd. Razgovor najčeće traje od 60 do 90 minuta.

 • Asertivni trening

Asertivni trening predstavlja grupu različitih tehnika kojima je zajednički cilj jačanje asertivnosti. Asertivnost je izražavanje misli, osećanja i uverenja na direktan, pošten (iskren) i adekvatan način uz uvažavanje prava drugih ljudi (Lange & Jakubovski,1976). Drugim rečima može se reći da asertivni trenig omogućava veći stepen razvoja emocionalne slobode. Osnovni ciljevi asertivnog treninga su:
• Prihvatanje svojih prava i asertivnih prava drugih ljudi
• Otklanjanje ideja, misli i uverenja koja ometaju asertivno ponašanje
• Redukovanje pasivnog i agresivnog ponašanja u korist asertivnog
• Razvijanje komunikacijskih i socijalnih veština
• Jačanje samopouzdanja u odnosima sa drugim ljudima
• Razvijanje veće osetljivosti i razumevanja za druge ljude
• Adekvatno ponašanje u konfliktnim situacijama
• Izbegavanje manipulacije
 

 • Psihološko testiranje- dijagnostička procena ličnosti

Dijagnostička procena ličnosti obuhvata primenu različitih psihodijagnostičkih metoda u cilju procene ličnosti i ponašanja ispitanika. Sastoji se od upitnika, intervjua, baterije testova i procene dijagnostičara, na osnovu čije analize se piše psihološki nalaz i mišljenje. Potpuna dijagnostička procena ličnosti obuhvata procenu ličnosti, emocionalnog stanja, intelektualnih sposobnosti i neuropsihološku procenu. Testiranje traje dva dana po 1 sat i 30 minuta. Prvi dan se radi intervju i baterija testova ličnosti a drugi dan test intelektualnih sposobnosti (IQ-test). Nalaz se dobija dan nakon testiranja. >> cena • Procena radne sposobnosti

Procena radne sposobnosti predstavlja dijagnostičku procenu ličnosti u cilju procene trenutne radne sposobnosti ili stepena invaliditeta. Sastoji se od intervjua, testa ličnosti, baterije testova sposobnosti i po potrebi testa za procenu stepena organiciteta. Testranje traje oko 3 sata. • Profesionalna orjentacija

Profesionalna orjentacija obuhvata psihološku procenu ispitanika u cilju odabira najpogodnijeg zanimanja za tu osobu. Najčeće se radi kod srednjoškolaca u cilju odabira i upisa nekog fakuleta. Profesionalna orjentacija se sastoji od intervjua, razgovora, upitnika i psihološke procene. Procena traje od 1 do 2 sata ili više razgovora po potrebi. • Psihološka konsultacija

Psihološka konsultacija je besplatna u trajanju do 30 minuta. Klijentu se pružaju informacije o psihološkom problemu, načinu terapijskog rada, kome je potrebno da se obrati u vezi problema ili opcije na koji način se može dobiti psihološka pomoć po pristupačnoj ceni (za nezaposlena lica i studente koji nisu u mogućnosti da plaćaju standardnu cenu psiholoških usluga)*
Psihološka biblioteka (biblioterapija)
Klijenti imaju na raspolaganju raznovrsnu psihološku literaturu koja im znatno može pomoći u razumevanju sebe i drugih, ličnom razvoju, rešavanju konflikata i problema sa kojima se suočavaju. Literaturu je moguće besplatno iznajmiti u toku savetodavnog rada. • Online psihoterapija/ psihološko savetovanje preko interneta

Online psihoterapija je namenjena onima koji zbog udaljenosti nisu u mogućnosti da redevno lično dolaze na razgovor ili kada su potrebne samo povremene kontrolne seanse ili konsultacije. Razgovor se obavlja putem: Skype- Ivan Ogrizovic
Savetovanje/ terapija partnerskih odnosa
U savetovanju i psihoterapiji partnerskih odnosa pravimo razliku između dve vreste problema:
1.Nezadovoljstvo kod parova- kada jedan ili oba partnera ne dobijaju ono što žele od partnera ili intimnih odnosa ( *ali nema neprijateljstva, jakih neprijatnih emocija) –Tada se radi na konstruktivnoj komunkaciji, rešavanju problema, veštinama pregovaranja, zabludama i nerealnim očekivanjima od parnerskih odnosa,…
2.Poremećaji kod parova– kada su jedan ili oba partnera emocionalno uznemireni zbog nezadovojstva- anksioznost, ljutnja, neprijateljstvo, stid, krivica, ljubomora- nema konstuktivne komunikacije – Tada se radi na objašnjenju nastanka kao i činiocima održavanja smetnji kod parova.
Uglavnom se rade kombinovano odvojene i zajedničke seanse sa oba partnera.

Ne možeš da pronađeš svoju kupovinu kod partnera Psiha Centar?

* U zavisnosti od proizvoda koji su kupljeni u partnerskoj firmi rasponi isplaćenih naknada mogu da variraju. Iz tog razloga ne garantujemo za navode na ovoj internet stranici.