Ekozastita Beograd

Cashback & Shopping Points

  • 2% Cashback + 8% Na iznos tvoje kupovine
  • PRIHVATA SE
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Kontakt

Opis

Preduzeće Ekozaštita je osnovano 1991. godine sa ciljem da bude usko specijalizovani pružalac usluga u oblasti preventivno sanitarne zaštite. Od osnivanja do danas, uspeli smo da, zahvaljujući upornosti i poštovanju principa dobre poslovne etike, izgradimo ugled firme od poverenja.
U preduzeću smo tokom niza godina ostvarivali stabilan rast i sistematski radili na unapređivanju poslovanja. Ulaganje u ljudstvo i opremu za rad je uvek bilo prioritet našeg poslovanja. Naš cilj je pružanje vrhunske usluge i podrške klijentima u zaštiti od štetočina, uz minimalno uznemiravanje i pomeranje svakodnevnih poslovnih obavbeza. Zahvaljujući ovom stavu, danas su naši klineti neki od najvećih giganata u domaćoj privredi.
Danas je preduzeće potpuno opremljeno tehnički, što podrazumeva posedovanje kompletne opreme za izvođenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, fumigacije i suzbijanja korova. U preduzeću rade stručni kadrovi sa stečenim visokim obrazovanjem iz obalsti veterinarskih nauka, medicine, sanitarne zaštite, tehnologije i zaštite bilja, kao i optimalan broj operativaca, običenih za vršenje poslova DDD.
U budućnosti planovi preduzeća su da putanju razvoja ne menja, već da je, ako može ubrza, da bi povećalo broj zaposlenih kao i zadovoljilo zahteve modernog poslovanja.


VIZIJA
Negujući poslovnopartnerske odnose zasnovane na poverenju, kvalitetnoj i profesionalnoj usluzi koju pružamo klijentima, budući da smo tehnički savršeno opremljeni i rukovođeni stručnim kadrom, uvereni smo da ćemo ne samo nastaviti poslovnu tradiciju dugu četvrt veka, već je i konstantno unapređivati. Uvek idući u korak sa modernim tokovima, odgovarajući na zahteve tržišta, stremimo ostvarivanju vizije.


MISIJA
Naša poslovna strategija se bazira na stalnim težnjama da pravovremeno i profesionalno odgovaramo na potrebe klijenata, uvek u fokusu imajući kvalitet usluge kao i aktuelne tokove na tržištu. Postavili smo visoke ciljeve, posvećeni smo njihovom ostvarivanju, uvereni da smo kroz inovativan pristup, predan rad i kolegijalan i lojalan odnos upravo na odličnom putu.


RADIMO NAJBOLJE ŠTO MOŽEMO
... postizanjem zadovoljstva
Korisnika
Uslugama vrhunskog kvaliteta koji ispunjavaju zahteve korisnika i prevazilaze njihova očekivanja
... postizanjem
Usaglašenosti
Sa zahtevima svih relevantnih zakona i najvišim standardima realizacijom usluga u skladu sa najvišim etičkim standardima
... poštovanjem
Zainteresovanih strana
Tretiranjem naših zaposlenih, dobavljača i korisnika sa poštovanjem, ceneći njihov doprinos našem razvoju
... primenom
Stalnih unapređenja
Ocenom i unapređenjem našeg sistema menadžmenta i njegovog učinka, procesa i zaposlenih radi povećanja konkurentnosti
... posvećenošću
Prevenciji
Zagađivanja životne sredine i povreda i ugrožavanja zdravlja ljudi
Obaveza je najvišeg rukovodstva da periodično preispituje definisanu politiku kako bi se obezbedila njena relevantnost i prikladnost za organizaciju.


Preduezće Ekozaštita je sertifikovano u skladu sa međunarodnim standardima ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i CEPA EN 16636
Osnovni cilj usklađivanja poslovanja sa zahtevima standarda za sistem menadžmenta kvalitetom je bio podizanje nivoa poslovanja na viši nivo, obezbeđenje poverenja korisnika u kvalitet pruženih usluga, kao i obezbeđenje poverenja proizvođačima hrane da će se procesi dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije odvijati u skladu sa zahtevima koje postavljaju njihovi zahtevi u pogledu HACCP sistema, kao i drugih standarda i zahteva koji se odnose na bezbednost hrane.
Sertifikovanjem prema zahtevima standarda CEPA EN 16636 - Upravljanje uslugama suzbijanja štetočina, u preduzeću Ekozaštita smo napravili korak napred u usklađivanju DDD usluga sa međunarodnim normama i sve većim izazovima tržišta.

Ne možeš da pronađeš svoju kupovinu kod partnera Ekozastita Beograd ?

* U zavisnosti od proizvoda koji su kupljeni u partnerskoj firmi rasponi isplaćenih naknada mogu da variraju. Iz tog razloga ne garantujemo za navode na ovoj internet stranici.