Proactive Integrative Leadership d.o.o.

Cashback & Shopping Points

  • 3% Cashback + 8% standard
  • 1% Cashback + 8% knjige
  • PRIHVATA SE
    Scan & Go
    myWorld Card

Kontakt

Opis


WikiTrainMia je novi koncept u poslovnoj edukaciji koji se sprovodi u obliku serija kratkih, kompaktnih i usko fokusiranih radionica – kroz koje profesionalci una­pre­đu­ju konkretne aspekte svojih kompetencija.
WikiTrainMia omogućava kompanijama i po­jedincima kontinuirano usavršavanje na ni­vou kompetencija koje za učesnike radi­o­ni­ca imaju veliki značaj u sva­ko­dnev­nom poslu, a da istovremeno obavljanje toga posla bu­de mi­ni­malno ometano tim usa­vršava­njem.
Kroz ovu poslovnu akademiju, zainteresovani mo­­gu – bez celodnevnog od­sustvovanja sa svog radnog mesta – da adresiraju kon­kretan aspekt svoga posla i da u inte­rak­ciji sa tre­ne­rima i drugim polaznicima radio­ni­ce una­pre­đenje znanja ili veština odmah im­ple­mentiraju, isprobaju, provere, uvežba­ju...
Shodno osnovnoj ideji na kojoj se Wiki­Train­Mia zasniva, svaka radionica organizovana u nje­nim okvirima mora biti maksimalno prak­tična, interesantna i delotvorna.
Zainteresovani na raspolaganju imaju desetine fleksibilno organizovanih radionica, koje su – osim na neke univerzalne veštine – orijentisani i na specifične programe poput Liderske akademije, Prodajne akademije, HR-akademije i programa ubrzanog učenja engleskog – WikiEnglish.
Liderska akademija orijentisana ka pro­ak­tivnoj od­go­­vor­nosti
Ova liderska akademija, organizovana u skladu sa konceptom WikiTrainMia, u fokusu ima prvenstveno one kompetencije koje su potrebne modernim liderima u domenu razvoja odgovornosti, angažovanosti i profesionalnosti saradnika, a uticajnosti i autoriteta kod sebe.
Prodajna akademija orijentisana ka kupcu
Prodajna akademija po WikiTrainMia konceptu sastoji se od ciklusa radionica kojima učesnici razvijaju i uvežbavaju konkretne prodajne tehnike, alate i veštine – i to prvenstveno u pojedinim, precizno izolovanim aspektima, za kojima imaju najveću potrebu u svakodnevnom poslu, odnosno koji značajno mogu da podignu nivo njihove prodaje.
HR-akademija orijentisana ka isplativosti
WikiTrainMia koncept u oblasti ljudskih resursa nudi HR-profesionalcima ciklus radionica koje su prvenstveno usmerene ka povećanju isplativosti ulaganja u zaposlene i – ne manje važno – povećanju vidljivosti te isplatljivosti unutar kompanije u kojoj deluje konkretni HR-sektor.
WikiEnglish – nestadardna metodologija učenja engleskog
WikiEnglish je program ubrzanog učenja engleskog jezika koja se zasniva na dugogodišnjim istraživanjima mozga i fokusiran je na pristup koji sam proces učenja prilagođava načinu na koji mozak radi – umesto da bude obratno, što je uobičajeno za neke klasične metode. WikiEnglish je idealan sistem učenja za one kojima standardni kursevi engleskog iz bilo kog razloga ne odgovaraju i za one koji bi hteli da uživaju u učenju, a da u velikom meri kontrolišu sam proces učenja.
www.wikitrainmia.net

Ne možeš da pronađeš svoju kupovinu kod partnera Proactive Integrative Leadership d.o.o.?

* U zavisnosti od proizvoda koji su kupljeni u partnerskoj firmi rasponi isplaćenih naknada mogu da variraju. Iz tog razloga ne garantujemo za navode na ovoj internet stranici.