Cashback & Shopping Points

  • 1,5% Cashback + 8% Od sumy zakupu
  • AKCEPTACJA
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Kontakt

Opis


Pracownia ochrony środowiska

Kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska
naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
naliczanie opłat produktowych
sporządzanie sprawozdań OPAK1, OPAK2, OPAK3
prowadzenie ewidencji odpadów oraz sporządzanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
monitoring przestrzegania Prawa ochrony środowiska oraz obowiązków zawartych w decyzjach administracyjnych
pomoc we wdrożeniach i audytach systemu ISO 14001:2008 oraz ISO 14001:2015
doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności zakładu wraz z zaproponowaniem rozwiązań formalno - prawnych
doradztwo środowiskowe podczas nowych projektów inwestycyjnych
nadzorowanie umów odpadowych z firmami zewnętrznymi
raporty KOBIZE

Raporty środowiskowe
raporty oddziaływania na środowisko projektowanych inwestycji
karty informacyjne planowanego przedsięwzięcia
doradztwo i nadzór w zakresie ochrony środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięć

Pozwolenia zintegrowane
wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych (IPPC)

Powietrze
wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
zgłoszenia instalacji
pomiary emisji zanieczyszczeń

Odpady
wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: przetwarzania, zbierania i transportu odpadów

Woda i ścieki
operaty wodnoprawne w celu uzyskania decyzji administracyjnej na pobór wód
operaty wodnoprawne w celu uzyskania decyzji administracyjnej na odprowadzanie ścieków
operaty wodnoprawne w celu uzyskania decyzji administracyjnej na budowę urządzeń wodnych
operaty wodnoprawne z tytułu pozostałych wymagań ustawy Prawo Wodne
zgłoszenie w rozumieniu art. 123a ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
oceny pracy oczyszczalni ścieków

Hydrogeologia
opracowania hydrogeologiczne
systemy monitoringu wód podziemnych
pomiary zwierciadła wody w studni

Hałas
wykonywanie analiz akustycznych
pomiary emisji hałasu do środowiska

Przeglądy ekologiczne
wykonywanie przeglądów ekologicznych instalacji


Pracownia projektowa
Biuro Projektowe prowadzi pełny zakres usług projektowych od koncepcji, poprzez projekt budowlany, aż do projektu wykonawczego. Na życzenie klienta do dokumentacji projektowej wykonujemy kosztorysy, które pozwolą na oszacowanie kosztów przedsięwzięcia.

Wraz z projektami technologicznymi wykonujemy niezbędne uzgodnienia rzeczoznawców ds. sanitarno - higienicznych, bhp i ergonomii a także zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zakres usług projektowych:

Projekty architektoniczno - budowlane
Adaptacje projektów typowych
Zmiany sposobu użytkowania
Koncepcje architektoniczne i funkcjonalne
Inwentaryzacje budowlane i konserwatorskie
Projekty remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących
Koordynacja projektów branżowych
Nadzór i kierowanie pracami projektowymi zleconymi w innych pracowniach
Załatwianie wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z inwestycją na każdym jej etapie

Realizujemy projekty wszelkich branż poczynając od budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego poprzez drogowe i sieciowe. Specjalizujemy się w projektach technologicznych zakładów usługowo-przemysłowych, a w szczególności obiektów takich jak:

hale produkcyjne i magazynowe wraz z zapleczami socjalnymi, technicznymi, biurowymi
stacje demontażu pojazdów, modernizacje stacji demontażu pojazdów
stacje paliw
budynki użyteczności publicznej: obiekty biurowe, zespoły usługowo-handlowe, zespoły gastronomiczno-handlowe
zakłady opieki zdrowotnej i indywidualnej praktyki lekarskiej, apteki
 

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie PPMS?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.