Cashback & Shopping Points

  • 1,5% Cashback + 8% Od sumy zakupu
  • AKCEPTACJA
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Kontakt

Opis

Bizon to amerykańska restauracja z autentyczną kuchnią i klimatem zza oceanu.
Każ­dy znaj­dzie u nas miej­sce dla sie­bie: w ko­lo­ro­wym Las Ve­gas, ele­ganc­kim No­wym Yor­ku, oglą­da­jąc mecz w El Pa­so al­bo ro­dzin­nym Los An­ge­les ze spo­rym ką­ci­kiem dla dzie­ci.
Sta­wia­my na au­ten­tycz­ną ame­ry­kań­ską kuch­nię i świe­żość skład­ni­ków w swo­bod­nej at­mos­fe­rze
co­dzien­nie przy­go­to­wu­je­my na miej­scu bur­ge­ry ze 100% wo­ło­wi­ny
mię­so na ste­ki sa­mi se­zo­nu­je­my na su­cho i mo­że­my to udo­wod­nić :)
sa­mi wy­ko­nu­je­my na­sze so­sy
prze­ką­ski z ory­gi­nal­nych ame­ry­kań­skich re­cep­tur
wie­le ro­dza­jów fry­tek - ole­ju nie fil­tru­je­my - my go wy­mie­nia­my
co dzień świe­że sa­łat­ki w na­szym bar­ku sa­mo­ob­słu­go­wym
20 ga­tun­ków pi­wa
do­sko­na­łe wi­na
A na do­da­tek… w week­en­dy mu­zy­ka na ży­wo!
Nie ma dru­gie­go ta­kie­go miej­sca w re­gio­nie – przyjdż­cie i sprawdż­cie sa­mi.

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie BIZON?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.