PCDE Partner

Cashback & Shopping Points

  • 1% Cashback + 6% Od sumy zakupu
  • AKCEPTACJA
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Kontakt

Opis

Energetyką zajmujemy się kompleksowo
Audyty Energetyczne,
Optymalizacja kosztów energii elektrycznej,
Optymalizacja kosztów paliw gazowych,
Optymalizacja kosztów ciepła,
Oświetlenie energooszczędne,
Odnawialne Źródła Energii,
Kompensacja Mocy Biernej,
Instalacje elektryczne,
...i wiele innych...


Szczegóły oferty


Audyt Ener­ge­tycz­ny jest eks­per­ty­zą ba­zu­ją­cą na ana­li­zie wy­ko­rzy­sta­nia i za­rzą­dza­nia ener­gią róż­ne­go ro­dza­ju, ma­ją­cą na celu od­na­le­zie­nie spo­so­bów na mi­ni­ma­li­za­cję kosz­tów ener­ge­ty­ki przed­się­biorstw lub bu­dyn­ków wraz z oceną eko­no­micz­ną pro­po­no­wa­nych roz­wią­zań.
Ko­rzy­ścia­mi z prze­pro­wa­dze­nia au­dy­tu ener­ge­tycz­ne­go mogą być m.​in.:


od­na­le­zie­nie spo­so­bów na ob­ni­że­nie zu­ży­cia ener­gii,
ob­ni­że­nie kosz­tów ener­gii elek­trycz­nej,
ob­ni­że­nie kosz­tów paliw ga­zo­wych,
ob­ni­że­nie kosz­tów wy­two­rze­nia i utrzy­ma­nia ener­gii ciepl­nej,
ocena źró­deł cie­pła i chło­du,
ocena wła­ści­wo­ści ciepl­nych bu­dyn­ku,
ocena zre­ali­zo­wa­nych i po­ten­cjal­nych przed­się­wzięć,
wska­za­nie roz­wią­zań pro­ble­mów w ener­ge­ty­ce przed­się­bior­stwa,
ana­li­za opła­cal­no­ści in­we­sty­cji w Od­na­wial­ne Źró­dła Ener­gii,
...i wiele in­nych w za­leż­no­ści od cha­rak­te­ry­sty­ki przed­się­bior­stwa/bu­dyn­ku...


Za­in­te­re­so­wa­nych pro­si­my o kon­takt.


Zaoszczędzimy Twój czas i pieniądze.

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie PCDE Partner?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.