TK Consulting Usługi Konsultingowe i Budowlane

Cashback & Shopping Points

 • 1,5% Cashback + 8% Od sumy zakupu
 • AKCEPTACJA
  Scan & Go
  myWorld Card

Kontakt

Opis

Thomas-Koziarski Consulting Sp. J. (TKC)

Firma Thomas-Koziarski Consulting Sp. Jawna (TKC) z siedzibą w Polsce, została założona w roku 2007 przez Franka Thomasa i Stanisława Koziarskiego – doświadczonych inżynierów konsultantów specjalizujących się w zarządzaniu kontraktami budowlanymi i roszczeniami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Naszym kluczowym obszarem działania jest wspomaganie naszych Klientów w zarządzaniu roszczeniami i zmianami w toku realizacji kontraktu oraz w obsłudze formalnej strony kontaktów z Inwestorem i reprezentującym go Inżynierem.

Specjalizujemy się głównie w kontraktach opartych na wzorach FIDIC, lecz nasze doświadczenie obejmuje również inne formy kontraktów (np. standardowe kontrakty PPP czy umowy cywilnoprawne). Pracujemy głównie dla firm wykonawczych, lecz nasza oferta adresowana jest do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.


Nasze zespoły działają wszędzie tam, gdzie potrzebują nas nasi Klienci. Do tej pory zebraliśmy doświadczenia z budów na terenie Polski, Węgier, Serbii, Macedonii, Rumunii i Rosji, obsługując głównie inwestycje z dziedziny budownictwa drogowego i inżynieryjnego (drogi, autostrady, kolej, mosty, lotniska, metro, szybki tramwaj).

Wspieranie naszych Klientów w zakresie administrowania kontraktami obejmuje szereg dodatkowych działań i umiejętności, które oferujemy.  Działanie te to np. oceny ryzyka i opłacalności, planowanie i tworzenie harmonogramów, obliczanie ilości robót dla pozycji przedmiarowych, sporządzanie analiz i opinii eksperckich aż po wykorzystywanie najnowszych technik multimedialnych do celów wizualizacji i prezentacji koncepcji czy procesów.

Wszytko, co robimy dla naszych Klientów staramy się przede wszystkim robić lokalnie a nie na odległość. Jesteśmy fizycznie obecni na budowach i dążymy do długoterminowej współpracy opartej na zaufaniu wynikającym ze wspólnych doświadczeń i wspólnych sukcesów.

Co nas wyróżnia

Thomas – Koziarski Consulting Sp. J. posiada zespół specjalistów, którzy legitymują się  wieloletnim doświadczeniem zdobytym bezpośrednio na budowach, w toku realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, o wysokim stopniu komplikacji.

Istotnym czynnikiem w powodzeniu realizowanych projektów jest właściwe zarządzanie, planowanie i administrowanie techniczną, kontraktową i finansową stroną realizacji robót. Można to osiągnąć jedynie poprzez zaangażowanie zespołu wykwalifikowanych ekspertów, którzy będą w stanie z wyprzedzeniem reagować na wszystkie potencjalne zagadnienia techniczne, kontraktowe i finansowe.

TKC kładzie bardzo duży nacisk na prawidłowe planowanie robót a następnie na aktywną kontrolę
wykonywania robót zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Dzięki aktywnej współpracy wykonawcy z nadzorem obie strony mogą, w każdym stadium realizowanej inwestycji, odpowiednio reagować na powstające problemy i usuwać zagrożenia opóźniające realizację inwestycji a tym samym zwiększające koszt jej wykonania. Bogate doświadczenie ekspertów oraz personelu zdobyte przy realizacji wcześniejszych projektów zarówno po stronie nadzoru jak i wykonawcy pozwala na efektywne wspomaganie pomyślnej realizacji zadań budowlanych.

Oferta

Faza przetargowa

 • wsparcie i doradztwo na etapie przetargu, w tym ocena ryzyka i weryfikacja założeń przyjętych do oferty i sporządzanie analiz „Due diligence" przed podpisaniem kontraktów na projektowanie i budowę,
 • weryfikacja danych przekazanych do przygotowania Oferty, w tym weryfikacje ilościowe i weryfikacje zgodności warunków na przyszłym placu budowy z dokumentacją wykonywane z wykorzystaniem nowoczesnych technik geodezyjnych i oprogramowania,
 • opracowywanie Harmonogramu Ofertowego lub weryfikacja Harmonogramu Ofertowego,
 • doradztwo w zakresie budowania struktury oferty przetargowej, w tym struktury cen, rozbicia cen jednostkowych i innych aspektów zgodnie z potrzebami konkretnego projektu

Faza realizacyjna

 • zapewnianie personelowi Klienta należytej wiedzy na temat kontraktowych obowiązków Stron poprzez szkolenia realizowane bezpośrednio w biurze budowy,
 • przygotowywanie w czasie rzeczywistym, na miejscu w biurze budowy, korespondencji kontraktowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu,
 • planowanie robót: przygotowywanie harmonogramów robót (w różnych formatach i z użyciem różnych narzędzi) we współpracy z Klientem i nadzorowanie postępu ich realizacji wraz z aktualizacjami (porównanie zaawansowania planowanego z wykonanym),
 • przygotowywanie głównych warunków umów podwykonawczych zharmonizowanych z warunkami umowy głównej oraz obsługa roszczeń podwykonawców,
 • nadzorowanie ilościowych  i finansowych aspektów inwestycji pod kątem przygotowania wystąpień o świadectwo płatności,
  przygotowywanie dokumentacji na potrzeby  roszczeń i zmian w czasie rzeczywistym (w aspekcie merytorycznym oraz ilościowym) zgodnie z Warunkami Kontraktu
 • zarządzanie wsparciem prawnym w fazie realizacji, wg potrzeb,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umów dodatkowych lub uzupełniających (Polecenia Zmiany) zgodnie z wymogami Warunków Kontraktu i obowiązującego prawa,
 • monitorowanie i okresowe raportowanie Dyrekcji Kontraktu na temat możliwości odzyskania poniesionych kosztów / uzyskania dodatkowych płatności w oparciu o uzasadnione roszczenia i zmiany oraz o występujących ryzykach finansowych
  negocjowanie Zmian i Roszczeń z przedstawicielami Stron Kontraktu,
 • sporządzanie analiz porealizacyjnych i analiz opóźnień na potrzeby związane z roszczeniami i zmianami,
  przygotowanie dokumentacji do prowadzenia sporów kontraktowych przed Komisją Rozjemstwa, sądem arbitrażowym lub sądem powszechnym

Faza porealizacyjna

 • przygotowanie dokumentacji do prowadzenia sporów kontraktowych przed Komisją Rozjemstwa, sądem arbitrażowym lub sądem powszechnym,
 • sporządzanie analiz porealizacyjnych (retrospektywnych) i analiz opóźnień na potrzeby związane z kontynuacją  roszczeń i sporów,
 • przygotowywanie porównawczych analiz harmonogramów (h. powykonawczy w porównaniu z planowanym),
 • zarządzanie i pomoc w zakresie formalnymi i prawnym w toku powykonawczej fazy danego projektu,
 • przygotowanie dokumentacji do prowadzenia sporów kontraktowych przed Komisją Rozjemstwa, sądem arbitrażowym lub sądem powszechnym

Jakie są koszty współpracy z Thomas Koziarski Consulting?

 • Nasze koszty są całkowicie przejrzyste i oparte na ustalonej stawce dziennej lub miesięcznej za usługi naszych specjalistów zaangażowanych w obsługę Państwa projektu
 • Koszty naszych działań stanowią zwykle marginalną część całkowitych kosztów realizacji kontraktu i zwykle są w pełni odzyskiwane poprzez zapłatę roszczeń i wynagrodzenia za Zmiany oraz dzięki skutecznej obronie roszczeń
 • Nasze credo to "Value for money" czyli dobry stosunek odniesionych korzyści do poniesionych kosztów. Doświadczenie naszego zespołu oparte jest na dużej liczbie projektów związanych z projektowaniem i budową inwestycji oraz na przygotowaniu:
  • licznych pakietów dokumentacji dotyczących roszczeń i zmian w realiach różnych typów kontraktów na roboty budowlane        i projektowanie
  • wielu kompletów dokumentów prezentujących stanowisko i oczekiwania Wykonawcy w chwili rozpoczęcia próby rozwiązania sporu lub postępowania arbitrażowego według różnych form kontraktu
  • opinii eksperckich dotyczących zagadnień kontraktowych, kosztów i aspektów czasowych na potrzeby ponad 10 postępowań sądowych i arbitrażowych.

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie TK Consulting Usługi Konsultingowe i Budowlane?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.