Vaš savjetnik za osiguranje

Cashback & Shopping Points

  • 3% Cashback + 10% Na iznos tvoje kupovine
  • Prihvaćeno
    myWorld Card

Uslovi

Posebne pogodnosti kod ugovaranja osiguranja imovine i kasko osiguranja.
Shopping Points je moguće realizirati smo u slučajevima plaćanja premije osiguranja u cijelosti tj. 1/1.

Special benefits when contracting property insurance and kasko insurance.
Shopping Points can be realized in cases of payment of insurance premium in full, i.e. 1/1.

U ovom slučaju radi se o ugovoru za prodajno mjesto vaučera.

Kupci se upućuju, da je prema našim Opštim uslovima poslovanja, zabranjeno da direktno kontaktiraju partnera. Svi upiti moraju se uputiti na myWorld Team.

Opis

Agencija Vaš savjetnik za osiguranje nudi najkvalitetniji vid ugovaranja osiguranja, tj. „tailor made“ produkte prema Vašim potrebama i mogućnostima, te kompletno savjetovanje i kontinuirano praćenje vaših potreba.  

Obim naših usluga:   

1. Izrada audita u osiguranju-analiza važećih polica osiguranja-prijedlog i preporuke radi kvalitetnijeg osiguravajućeg pokrića,

2. Analiza rizika-obilazak vaše imovine (stan, ugostiteljski objekat, firma…) i utvrđivanje rizika-vrednovanje dosadašnjih štetnih događaja i njihov način pokrića i likvidacije,

3. Realizacija osiguranja-predočavanje potrebnih parametara osiguravateljima radi izrade kalkulacija osiguranja-izbor najbolje ponude u odnosu na osiguravajuće pokriće (vrlo važan kriterij često nije cijena osiguranja tj., premija, već uvjeti i bonitet osiguravatelja)-izdavanje police osiguranja,

4. Rješavanje štetnog događaja-prijava štetnog događaja kod osiguravatelja-učestvovanje u procedurama procjene šteta-obezbjeđenje optimalne i ekspeditivne likvidacije štetnog događaja,

5. Briga o osigurateljnoj agendi za svo vrijeme trajanja osiguranja,

6. Pružanje neovisnog i objektivnog savjetovanja po pitanju osiguranja, tržišta osiguranja i rukovođenja rizicima, informacija o svim vrstama osiguranja i novim proizvodima osiguranja, a temeljem praćenja razvoja i analize tržišta osiguranja.

  Naša misija – ugovaranje osiguranja na način na koji bismo mi sami željeli zaključiti ugovor o osiguranju – je ono što nas pokreće. Svakodnevno nastojimo pružiti vrhunsku uslugu našim klijentima, bilo da žele registrovati svoje motorno vozilo, osigurati svoj stan/kuću, ugovoriti stipendijsko osiguranje za svoje najmlađe, zdravstveno osiguranje, životno osiguranje sa pokrićem teških bolesti ili putničko zdravstveno osiguranje, za nas je potpuno isto.Tretirati drugog na način na koji bismo sami željeli biti tretirani, je zapravo naša glavna misao vodilja.Vjerujemo da ćete samo kod nas pronaći kompletan paket produkata osiguranja s kojim sigurno štedite novac, a s druge strane možete biti sigurni da ste spremni za sve nepredviđene okolnosti koje nam nosi život.  

Naša poslovnica   Naša poslovnica na Malti, ul. T.C. Malta bb, Vam stoji na raspolaganju u vrijeme kada to Vama odgovara. Pozovite naše brojeve telefona kako bi dobili potrebne informacije o svim produktima osiguranja, savjet prilikom rješavanja odštetnog zahtjeva materijalne ili nematerijalne prirode ili kako bi ugovorili termin na kojem bi Vam predočili sve prednosti produkata kojima osiguravate sebe i svoje najmilije.   Mi smo tu zbog Vas.
 
Vaš savjetnik za osiguranje

Insurance agency Vaš Savjetnik offers the best quality insurance contract, ie. "Tailor made" products according your needs and capabilities, and complete counseling and continuous tracking of your needs.

The scope of our services:
1. Creation of audit in insurance-analysis of valid insurance policies-proposal and recommendations for better quality insurance,
2. Risk analysis - tour of your property (apartment, catering facility, firm ...) and risk assessment - evaluation of past harmful events and their way of covering and liquidation,
3. Realization of insurance - presentation of the necessary parameters to insurers to create insurance calculations - selection of the best offer in relation to insurance coverage (very important criterion is often not insurance prices ie premiums, but conditions and solvency of the insurer)-issuance of insurance policy,
4. Resolving the harmful event - reporting a harmful event at the insurer - participating in the procedures for estimating the damage - ensuring optimum and expeditious liquidation of the harmful event,
5. Care of the insurance agenda for the entire duration of the insurance,
6. Provide independent and objective insurance advice, insurance and risk management market, information on all types of insurance and new insurance products, based on monitoring of development and analysis of the insurance market.


Our mission - securing insurance in the way that we ourselves would like to conclude an insurance contract - is what drives us. Every day we try to provide top quality service to our clients, whether they want to register their motor vehicle, provide their own home / house, arrange scholarship insurance for their youngest, health insurance, life insurance with serious illness or travel health insurance, it is completely the same for us. the other way in which we would like to be treated ourselves is actually our guiding principle. We believe that you will only find the complete package of insurance products with which you can safely save money, and on the other hand you can be sure that you are ready for all the unforeseen circumstances that we carries life.

Our office

Our office in Malta,  T.C. Malta bb, is at your disposal at the time when it suits you. Call our phone numbers to get the necessary information about all insurance products, advice on dealing with a claim of a tangible or intangible nature, or to arrange a term where you will be presented with all the benefits of the products you provide yourself and your loved ones. We are here for you.
 

Your Vaš Savjetnik

 

Ne možete pronaći svoju kupovinu kod Vaš savjetnik za osiguranje?

* Ovisno o proizvodima koje koristi partnerska firma, konkretno, isplaćene provizije mogu varirati. Stoga su navodi na ovoj web stranici bez garancije.